Giới thiệu chung - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
http://dut.udn.vn/KhoaCNTT/Gioithieu/id/1459
2019-04-16 20:30:15 141
1 Tháng Tám 2017 ... Năm 1986, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận được máy tính điện tử МИНСК-22, thuộc thế hệ 2, chế tạo tại Liên-Xô. - Năm 1991 ...