Bộ môn Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa - Đại ...
http://dut.udn.vn/KhoaHoa/Gioithieu/id/1151
2019-04-22 18:38:06 174
... của Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách Khoa, Bộ môn Công nghệ thực ... Công nghệ sinh học và việc đổi tên thành Bộ môn Công nghệ sinh học-thực ...