Luật Giáo dục nghề nghiệp - Dự thảo online - Quốc hội
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=687&TabIndex=1&LanID=968
2019-05-04 07:02:15 131
Giáo dục nghề nghiệp là một bộ phận cấu thành trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực ...