KỸ NĂNG SOẠN THẢO TƯ VẤN, Ý KIẾN PHÁP LÝ - Dzungsrt ...
http://dzungsrt.com/wp-content/uploads/2015/06/020809-K_-NANG-VI_T-THU-TU-V_N2009.pdf
2019-04-20 12:02:09 167
Phân loại mục đích sử dụng văn bản tư vấn, ý kiến pháp lý. 2. ... Tình huống thực hành: soạn thảo và bình luận thư tư vấn do học .... Các hình thức văn bản sử.