Khai giảng khóa học “Quản lý dự án chuyên nghiệp” theo chuẩn ...
http://ecci.com.vn/khai-giang-khoa-hoc-quan-ly-du-an-chuyen-nghiep-theo-chuan-pmi
2019-04-29 05:56:03 194
Quản lý dự án chuyện nghiệp – PMP là khóa học dành cho nhà quản lý/ điều hành dự án, thành viên trong nhóm dự án hay bất kỳ ai quan về quản lý dự án ...