Từ vựng, thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành thực phẩm - EFC
https://efc.edu.vn/tu-vung-thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-thuc-pham
2019-04-13 23:54:19 322
Chuyên ngành Thực Phẩm là một trong những ngành thu hút nhiều bạn trẻ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chuyên ngành này đòi hỏi các bạn một kho từ vựng tiếng anh tốt để có thể giao tiếp trong môi trường quốc tế.