tài chính quốc tế 1 - Topica
http://eldata2.neu.topica.vn/TXNHQT05/PDF%20slide/TXNHQT05_Bai1_v1.0015105205.pdf
2019-05-04 23:56:09 320
Jeff Madura – Quản trị Tài chính Quốc tế (International Financial ... Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ kinh.