"công trình đang xây dựng" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=73201:cong-trinh-dang-xay-dung-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-08 00:48:02 101
Công trình đang xây dựng dịch sang tiếng anh là: structure under construction. Answered 3 years ... Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF.