"người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=209533:nguoi-nhan-vien-bao-ve-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-04-17 09:46:14 300
Cho tôi hỏi "người, nhân viên bảo vệ" tiếng anh nói thế nào? ... Người, nhân viên bảo vệ từ tiếng anh đó là: security guard. Answered 3 years ago. Rossy ...