"Bộ Khoa học và Công nghệ" dịch tiếng anh là gì?
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=486278:bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-dich-tieng-anh-la-gi
2019-04-21 15:26:14 155
Giúp tôi dịch "Bộ Khoa học và Công nghệ" dịch tiếng anh là gì?