"bơm hóa chất" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=35011:bom-hoa-chat-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-03 09:56:16 87
Cho em hỏi chút "bơm hóa chất" nói thế nào trong tiếng anh? Thanks.