"hóa chất độc hại" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=148304:hoa-chat-doc-hai-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-03 10:08:06 275
Hóa chất độc hại tiếng anh đó là: poisonous chemicals. Answered 3 years ago. Rossy. Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF.