"thiết bị điện tử dân dụng" tiếng anh là gì? - English test store
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=309136:thiet-bi-dien-tu-dan-dung-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-08 23:20:09 212
Thiết bị điện tử dân dụng từ tiếng anh đó là: consumer electronic device. Answered 3 years ago ... Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF.