"công trình đang xây dựng" tiếng anh là gì?
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=73201:cong-trinh-dang-xay-dung-tieng-anh-la-gi
2020-10-03 10:45:04 27
Mình muốn hỏi là "công trình đang xây dựng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.