Giáo dục nghề nghiệp - Express Magazine
https://expressmagazine.net/blogs/1298/giao-duc-nghe-nghiep
2019-05-04 07:02:15 158
Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ...