Công trình xây dựng tiếng Anh là gì? - F-Realm - Tri thức thời 4.0
https://f-realm.com/thac-mac/cong-trinh-tieng-anh-la-gi.html
2019-05-07 17:48:03 112
1 Tháng Chín 2018 ... Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên ...