Tổng quan về ngành Công nghệ sinh học - Khoa sinh học - TRUST.vn
http://fbb.hcmus.demo8.trust.vn/vn/tong.html
2019-04-22 17:38:02 229
Ngành Công nghệ Sinh học (Biotechnology) là một ngành học có sự kết hợp ... y dược, nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường.