khóa đào tạo: nâng cao năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp
http://feretco.ftu.edu.vn/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-chuy%C3%AAn-m%C3%B4n,-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5/290-kh%C3%B3a-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-doanh-nghi%E1%BB%87p-4.html
2019-04-15 15:14:39 248
STT. Tên chuyên đề. Nội dung chính. Thời lượng. (Buổi). Ghi chú. 1. Học phần 1: Kế toán quản trị. - Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;.