PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ... - Đại Học Ngân Hàng
http://fof-en.buh.edu.vn/DATA/KhoaTaiChinh/DOCUMENT/2019/01/Corporate%20Finance%20Analysis.pdf
2019-04-13 06:42:07 262
Môn học giải thích và hướng dẫn sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về các vấn đề tài chính doanh nghiệp. Kết quả phân tích ...