Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường. - Duolingo Forum
https://forum.duolingo.com/comment/17435763/T%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-Anh-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
2019-04-26 14:36:16 78
30 Tháng Tám 2016 ... damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng ...