Từ vựng tiếng Anh về đồ uống. - Duolingo Forum
https://forum.duolingo.com/comment/17024959/T%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-Anh-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%93-u%E1%BB%91ng
2019-04-27 08:24:30 117
Cùng xem đồ uống yêu thích của bạn là gì nhé – Từ vựng tiếng Anh về đồ uống. fruit juice: nước trái cây orange juice: nước cam pineapple juice: nước dứa ...