Các bài luận mẫu tiếng Anh - Duolingo Forum
https://forum.duolingo.com/comment/16532468/C%C3%A1c-b%C3%A0i-lu%E1%BA%ADn-m%E1%BA%ABu-ti%E1%BA%BFng-Anh
2019-05-03 10:08:06 159
"Các bài luận mẫu tiếng Anh" là nguồn tài liệu tham khảo cho học sinh, được trích ... Họ đã học hỏi rất nhiều về văn hóa của nhau mà việc đọc sách báo không .thể ... thập kỷ 6. absorb (v): hấp thu 7. peculiarity (n): tính chất riêng, nét riêng biệt, nét .... Vì thế bất cứ điều gì tôi thấy trong khu rừng đó cũng làm cho tôi thích thú.