Phí thị thực - Trung tâm TLScontact - Việt Nam
https://fr.tlscontact.com/vn/SGN/page.php?pid=fees&l=vi
2019-04-16 14:02:09 221
Vùng lãnh thổ và quần đảo hải ngoại thuộc Pháp (DROM), ... Thị thực sinh viên dài hạn không cần chứng nhận Campus France ... l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile”); Thị thực ngắn hạn đối với các nhà nghiên cứu khoa học ...