làm thêm - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/l%C3%A0m%20th%C3%AAm
2019-04-29 06:44:10 85
vi Lơ là việc kết hợp và lời dạy dỗ ở các buổi họp tín đồ Đấng Christ vì muốn làm thêm để được yên tâm về mặt tài chính sẽ làm yếu đi mối quan hệ của chúng ta ...