Kế toán tài chính - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh
2019-05-05 11:28:03 150
Kế toán tài chính translation in Vietnamese-English dictionary. ... kế toán chi phí hiện hành ( chưa được kiểm tra ) và giá trị đồng đô la cố định bổ sung . ... vi Coi kế toán tài chính chủ yếu nhắm đến một đối tượng chính thuộc những người ... nhiệm chính về việc phát triển các quy tắc hình thành cơ sở của báo cáo tài chính .