Tài chính doanh nghiệp in English - Vietnamese-English Dictionary
https://glosbe.com/vi/en/T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p
2019-05-05 18:52:10 191
Tài chính doanh nghiệp translation in Vietnamese-English dictionary. ... các báo cáo về tình hình tài chính doanh nghiệp , nghe những hội nghị qua điện thoại ... vi Tái cấu trúc đầu tư công, khu vực tài chính và doanh nghiệp nhà nước là những ... các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sẽ có thể ...