Khởi công in English, translation, Vietnamese-English Dictionary
https://glosbe.com/vi/en/kh%E1%BB%9Fi%20c%C3%B4ng
2019-05-08 01:12:03 80
vi Các đền thờ khác cũng đã được công bố và đang ở trong các giai đoạn khác nhau .... vi 6 Người Do Thái hồi hương dựng bàn thờ và khởi công xây lại đền thờ tại ... vi Các anh em đã khởi công vì biết rằng dân của Đức Giê-hô-va sẽ tình ...