Chính sách định cư mỹ theo diện bảo lãnh anh chị em diện F4
https://gonhub.com/dinh-cu-my-theo-dien-bao-lanh-anh-chi-em-dien-f4.html
2019-04-16 20:48:14 199
Đạo luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức Child Status Protection Act, gọi tắt là CSPA): Đây là đạo luật cho phép thời gian duyệt xét đơn bảo lãnh của Sở di trú được trừ vào tuổi của trẻ em trong trường hợp các em đã quá tuổi, đặc biệt là những hồ sơ diện F3 và F4.