Cơ quan tài chính là gì? - Hỏi đáp pháp luật - Thư viện pháp luật
https://hoidap.thuvienphapluat.vn/hoi-dap/1F885-hd-co-quan-tai-chinh-la-gi.html
2019-05-04 14:50:13 103
Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, ... Cơ quan tài chính bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ...