Vùng lòng đất của quốc gia là gì?
https://hoidap.thuvienphapluat.vn/hoi-dap/1D491-hd-vung-long-dat-cua-quoc-gia-la-gi.html
2019-04-14 21:28:19 209
Vùng lòng đất của quốc gia là toàn bộ phần nằm dưới vùng đất, vùng nước ở phía trong đường biên giới quốc gia. Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên ...