Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là gì?
https://hoidap.thuvienphapluat.vn/hoi-dap/1FBD8-hd-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-gi.html
2019-04-15 07:32:35 130
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ...