Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối ... - KPMG Global
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/02/TaxAlert2016-Issue2-VN.PDF
2019-04-20 12:12:06 20
Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối tượng miễn cấp giấy phép lao động của lao động nước ngoài. Tháng 02 - 2016. Bản tin nhanh về thuế - Dịch ...