Chính sách giải quyết khiếu nại – Tiki Care
https://hotro.tiki.vn/hc/vi/articles/115005575826-Ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt-khi%E1%BA%BFu-n%E1%BA%A1i
2019-05-05 01:38:03 157
Tiki luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử www ...