Vận chuyển hàng hóa tiếng anh là gì - vận tải hàng hóa ...
https://indochinapost.com/van-chuyen-hang-hoa-tieng-anh-la-gi-van-tai-hang-hoa/
2019-09-10 04:20:07 190
12/15/2018 · Là trách nhiệm của công ty vận tải đa phưuơng thức là cách vận chuyển khoa học tiên tiến trong vận chuyển hàng và giao nhận hàng. Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu từ Tp Hồ Chí Minh đi Úc (Australia) chất lượng cao. Hiểu rõ nghĩa của từ vận chuyển hàng hóa trong tiếng Anh: