Hướng Dẫn Ảo Thuật Vui Bằng Bài Tây - isach.co
https://isach.co/huong-dan-ao-thuat-vui-bang-bai-tay
2019-09-05 23:50:08 113
Hướng Dẫn Ảo Thuật Vui Bằng Bài Tây. Không có quyển sách nào có thể dạy bạn trở thành một nhà ảo thuật đại tài được, bởi vì sách chỉ có thể hướng dẫn cho bạn những kỹ thuật cơ bản, phần còn lại là nghệ thuật biểu diễn và sự sáng tạo của riêng bạn.