Quan niệm về nhân lực khoa học, công nghệ của một số nước trên ...
http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1262/language/vi-VN/Quan-ni-m-v-nhan-l-c-khoa-h-c-cong-ngh-c-a-m-t-s-n-c-tren-Th-gi-i.aspx
2019-04-21 14:58:03 252
Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của khối các quốc gia tham gia tổ chức OECD được định nghĩa dựa trên hai cơ sở là kết quả học vấn và căn cứ trên ...