Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học - HUMG
http://it.humg.edu.vn/research/thong-tin-khoa-hoc/181-khai-niem-khoa-hoc-va-nghien-cuu-khoa-hoc
2019-04-14 22:10:09 297
10 Tháng Năm 2008 ... Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng ... nhưng tri thức kinh nghiệm là cơ sở cho sự hình thành tri thức khoa học. Tri thức khoa học: là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống ... Mục đích: là hướng đến một điều gì hay một công việc nào đó trong nghiên ...