Khoa Kế toán - Kiểm toán | IUH - Trường Đại học Công ...
http://iuh.edu.vn/vi/don-vi-dao-tao-fi25/khoa-ke-toan-kiem-toan-a1182.html
2020-07-19 00:55:07 101
Khoa đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Kế toán – Kiểm toán; chủ trương đổi mới chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, Khoa đã đưa 7 học phần của chương trình đào tạo chuyên gia tài chính – kế toán – kiểm toán của ...