Giáo trình Kinh tế chính trị - kenhsinhvien.vn
https://kenhsinhvien.vn/topic/giao-trinh-kinh-te-chinh-tri.10409/
2020-07-14 20:00:05 67
6/4/2015 · Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin - Bộ Giáo Dục & Đào Tạo (PDF) Đồng chủ biên : PGS. Nguyễn Văn Hảo PGS. Nguyễn Đình Kháng PGS. Lê Danh Tốn Tập thể tác giả : PGS. Nguyễn Văn Hảo TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền PGS. Nguyễn Đình Kháng PGS. Nguyễn Văn Luân TS. Nguyễn Xuân Khoát PGS.