Công ty đa quốc gia là gì - Khái niệm,cơ cấu tổ chức vai trò, mục...
https://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/103/3086/Cong-ty-da-quoc-gia-la-gi---Khai-niemco-cau-to-chuc-vai-tro-va-muc-tieu-cua-cong-ty-da-quoc-gia.html
2019-04-17 00:22:12 280
Ảnh 2: Công ty đa quốc gia là gì . 2. Mục tiêu và cơ cấu tổ chức của công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia quan niệm rằng yếu tố nền tảng của họ chính là giá trị của cổ đông. Vì thế, mục tiêu của các công ty đa quốc gia thường là tối đa hóa tài sản cổ đông.