Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý - ketoanquocgia.net
https://ketoanquocgia.net/static/khoa-hoc-tai-chinh-danh-cho-nha-quan-ly/
2019-04-15 15:04:11 202
Khóa học được thiết kế dành cho các cá nhân là thành viên Ban giám đốc, Trưởng các bộ phận của các doanh nghiệp và các nhà quản lý không chuyên về lĩnh vực Kế toán – Tài chính và các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về Tài chính – Kế toán cho cá nhân ...