Cách định khoản hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
http://ketoanthienung.net/cach-dinh-khoan-hach-toan-cac-nghiep-vu-ke-toan.htm_p3
2019-04-15 09:34:19 234
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC phản ánh số tiền hoặc giá trị tài .