Hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang Tài khoản 241 theo TT 133
http://ketoanthienung.net/tai-khoan-241-xay-dung-co-ban-do-dang-theo-thong-tu-133.htm
2019-04-15 10:10:20 128
Cách hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133 qua Tài khoản 241, hạch toán sửa chữa TSCĐ, chi phí chạy thử, chi phí lãi vay được vốn hóa.