Cách hạch toán xây dựng cơ bản dở dang (TK 241) Theo TT 133
http://ketoanthienung.vn/cach-hach-toan-xay-dung-co-ban-do-dang-tk-241-theo-tt-133.htm
2019-04-15 10:10:20 193
Tài khoản 241 phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay ...