Hướng dẫn hạch toán tài khoản 244 – ký quỹ, ký cược dài hạn
http://ketoanthucte.vn/huong-dan-hach-toan-tai-khoan-244-ky-quy-ky-cuoc-dai-han.htm
2019-04-15 09:34:19 161
28 Tháng Ba 2019 ... Tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn tại các ...