Download Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cho người lao động ...
http://khamsuckhoedinhky.over-blog.com/download-tieu-chuan-phan-loai-suc-khoe-de-kham-tuyen-kham-dinh-ky.html
2019-04-13 04:50:15 200
17 Tháng Mười Hai 2018 ... Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người ... Loại I : Rất khỏe; Loại II: Khỏe; Loại III: Trung bình; Loại IV: Yếu; Loại ...