Ai là nhà khoa học đầu tiên trên Trái Đất? - KhoaHoc.tv
https://khoahoc.tv/ai-la-nha-khoa-hoc-dau-tien-tren-trai-dat-69931
2019-04-17 06:32:07 109
Vậy ai là ông tổ của mọi ngành khoa học trong lịch sử? ... Và kể từ đó, con người luôn cố gắng tìm ra ai là nhà khoa học đầu tiên của nhân loại. ... Ông cho rằng tự nhiên được điều hành bởi các quy luật, và bất cứ cái gì gây cản trở sự cân ...