Môi trường vi mô và vĩ mô - L2L
https://l2lcompany.weebly.com/mocirci-tr4327901ng-vi-mocirc-vagrave-v297-mocirc.html
2019-04-25 15:48:11 190
Tuy nhiên những yếu tố, những mặt này công ty có thể kểm soát và tác động ... Môi trường vi mô ảnh hưởng đến năng lực và khả năng cạnh tranh của công ty ...