Di chúc bằng văn bản có bắt buộc phải công chứng? | Lao Động...
https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/di-chuc-bang-van-ban-co-bat-buoc-phai-cong-chung-5749.bld
2019-04-17 03:00:11 101
Hỏi: Ông, bà nội tôi muốn lập chúc thư (di chúc bằng văn bản) để lại di sản cho con cháu. Đề nghị chuyên mục tư vấn, chúc thư có bắt buộc phải công chứng hoặc phải đáp ứng điều kiện nào để được pháp luật công nhận.(Huyền ...