Di chúc miệng có giá trị không? | Lao Động Online | LAODONG.VN -...
https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/di-chuc-mieng-co-gia-tri-khong-656906.ldo
2019-04-20 01:30:07 116
Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.